SERVEIS I PROJECTES

Estudis geotècnics

 • Estudis geotècnics d'habitatges unifamiliars
 • Estudis geotècnics d'edificis plurifamiliars
 • Estudis geotècnics de naus industrials
 • Estudis geotècnics de rehabilitacions i patologies.

Auscultació

Instal·lació, supervisió i elaboració d'informes d'elements d'auscultació (talussos, murs, pantalles)

 • Piezòmetres amb divers
 • Inclinòmetres
 • Control d'anivellació topogràfica
 • Prismes topogràfics

Assaig d'integritat estructural en pilots

 • Assaig sònic mitjançant un equip PET.
 • Determinació de discontinuïtats o canvis de secció importants en pilots i pantalles

Topografia

 • Aixecaments topogràfics.
 • Replanteig d'obra.
 • Realització de batimetries.

Enginyeria geològica

 • Estabilitat de talussos en sòls i roca
 • Càlcul de fonamentacions.
 • Execució de Jet Grouting
 • Assajos de tesat d'ancoratges de murs pantalla
 • Estudis hidrogeològics
 • Estudis d'inundabilitat
 • Estudis mediambientals.